องค์การเภสัชกรรม รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี ขึ้นไป 177 อัตรา รับสมัคร 16 – 30 ตุลาคม

องค์การเภสัชกรรม 177 อัตรา

องค์การเภสัชกรรม รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี ขึ้นไป 177 อัตรา รับสมัคร 16 – 30 ตุลาคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.ตำแหน่งพนักงาน จำนวน 93 อัตรา
– ปริญญาตรี – ปริญญาเอก จำนวน 54 อัตรา
– ปวส. จำนวน 9 อัตรา
– ปวช. จำนวน 25 อัตรา
– ม.6 สายวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
– ม.6 จำนวน 3 อัตรา
– ม.3/ม.6 จำนวน 1 อัตรา

2.ตำแหน่งลูกจ้างประจำ จำนวน 76 อัตรา
– ปริญญาตรี – ปริญญาเอก จำนวน 6 อัตรา
– ปวส. จำนวน 11 อัตรา
– ปวช. จำนวน 16 อัตรา
– ม.6 สายวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา
– ม.6 จำนวน 12 อัตรา
– ม.3/ม.6 จำนวน 28 อัตรา

3.ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 8 อัตรา
– ปริญญาตรี – ปริญญาเอก จำนวน 5 อัตรา
– ปวช. จำนวน 1 อัตรา
– ม.6 จำนวน 2 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร

อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร

คุณสมบัติทั่วไป

– มีสัญชาติไทย
– มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
– เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ
– ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ ติดยาเสพติด เป็นโรคเรื้อน วัณรคระยะอันตราย หรือโรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการ เป็นที่รังเกียจแก่สังคม
– ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกพักราชการ หรือถูกพักงานจากรัฐวิสาหกิจ องค์การสาธารณะเทศบาล สุขาภิบาล องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
– ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษทางวินัย ให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การสาธารณะ เทศบาล สุขาภิบาล องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
– ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดที่เป็นลหุโทษหรือความผิดที่กำหนดโทษชั้นลทุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท
– ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
– ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://gpo.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 16 – 30 ตุลาคม 2566 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.