สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้าง วุฒิ ปวส./ป.ตรี 8 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ – 31 ตุลาคม

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 8 อัตรา

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้าง วุฒิ ปวส./ป.ตรี 8 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ – 31 ตุลาคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.พนักงานสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านนิติการ จำนวน 3 อัตรา
– ได้รับวุฒิระดับปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์

2.พนักงานสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านจัดการงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา
– ได้รับวุฒิระดับปริญญาตรี ในทุกสาขา

3.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป/เจ้าพนักงานธุรการ (คนพิการ) จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)/ระดับปริญญาตรี (ทุกสาขา)

4.พนักงานสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการจัดพิมพ์และธุรการ จำนวน 2 อัตรา
– ได้รับวุฒิระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

การรับสมัคร

รับสมัครโดยส่งหลักฐานต่างๆ ทางไปรษณีย์ไทยด่วนพิเศษ (EMS) โดยจ่าหน้าซองถึงหัวหน้ากลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานเลขาธิการ สํานักงาน ก.ค.ศ. กระทรวงศึกษาธิการ อาคารรัชมังคลาภิเษก ชั้น 5 ถนนราชดําเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 ตั้งแต่บัดนี้ – 31 ตุลาคม 2566 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหมายเลขโทรศัพท์ 022802837

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.