สำนักงานศาลยุติธรรม รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ปวท./ปวส./ป.ตรี 34 อัตรา รับสมัคร 31 ตุลาคม – 20 พฤศจิกายน

สำนักงานศาลยุติธรรม 34 อัตรา

สำนักงานศาลยุติธรรม รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ปวท./ปวส./ป.ตรี 34 อัตรา รับสมัคร 31 ตุลาคม – 20 พฤศจิกายน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.นิติกรปฏิบัติการ จำนวน 32 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์
– เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ของสํานักงาน ก.พ.

2.เจ้าพนักงานคดีปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์ และเป็นสามัญสมาชิกแห่งเนติบัณฑิตยสภา และได้ประกอบวิชาชีพทางกฎหมายตามที่ ก.ศ. กำหนดไม่น้อยกว่า 1
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์ และปริญญาในสาขาวิชาอื่นที่ ก.ศ. กำหนด ซึ่งไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี และได้ประกอบวิชาชีพอื่น ตามที่ ก.ศ. กำหนดไม่น้อยกว่า 4 ปี
– ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์
– เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ของสํานักงาน ก.พ.

3.เจ้าพนักศาลยุติธรรมปฏิบัติการ (ทดแทนตำแหน่งที่จะว่าง)
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาทางอาชญาวิทยากระบวนการยุติธรรม สาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชาภาษาวรรณคดี ทางศิลปศาสตร์
– เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ของสํานักงาน ก.พ.

4.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน (ทดแทนตำแหน่งที่จะว่าง)
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาพาณิชยการ สาขาวิชาเลขานุการ
– เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ของสํานักงาน ก.พ.

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://op.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม – 20 พฤศจิกายน 2566 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร

แนวข้อสอบ สำนักงานศาลยุติธรรม คลิกเลยที่นี่


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.