กองทัพเรือ รับสมัครสอบนักเรียนจ่าทหารเรือ วุฒิ ม.6/ปวช. ประจำปี 2567 รับสมัคร 1 ธันวาคม – 29 มกราคม

กองทัพเรือ 2567

กองทัพเรือ รับสมัครสอบนักเรียนจ่าทหารเรือ วุฒิ ม.6/ปวช. ประจำปี 2567 รับสมัคร 1 ธันวาคม – 29 มกราคม

คุณสมบัติที่สําคัญของผู้สมัคร

1.ได้รับวุฒิหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือกําลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือกําลังศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า
2.ชายโสด
2.1.บุคคลพลเรือน อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 20 ปี (ผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2547 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2549) เว้น แต่เป็นผู้ที่สําเร็จ การศึกษาตามหลักสูตรการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ของศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน หรือศูนย์การฝึกหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบก หรือ ผู้ที่มีใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจําการ (แบบ สด.43) แสดงว่า ผ่านการตรวจเลือก “ร่างกายสมบูรณ์ดี” ผลการจับสลาก “ดํา” หรือ “ส่งคนร้องขอเข้าประจําการพอ ไม่ต้องส่งเข้าประจําการ” อายุไม่เกิน 22 ปีบริบูรณ์ (ไม่เป็นผู้ที่เกิดก่อนวันที่ 1 มกราคม 2545)
2.2.ทหารกองประจําการ สังกัดกองทัพเรือ ซึ่งจะครบกําหนดปลดเป็นทหารกองหนุน ภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 มีอายุไม่เกิน 24 ปีบริบูรณ์ (ไม่เป็นผู้ที่เกิดก่อนวันที่ 1 มกราคม 2543) ในปีที่จะเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ สําหรับวิธีนับอายุให้นับตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497
2.3.ทหารกองหนุน สังกัดกองทัพเรือ มีอายุไม่เกิน 24 ปีบริบูรณ์ (ไม่เป็นผู้ที่เกิดก่อนวันที่ 1 มกราคม 2543) ในปีที่จะเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ สําหรับวิธีนับอายุให้นับตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497
2.4.อาสาสมัครทหารพราน สังกัดกองทัพเรือ มีอายุไม่เกิน 24 ปีบริบูรณ์ (ไม่เป็นผู้ที่เกิดก่อนวันที่ 1 มกราคม 2543) ในปีที่จะเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ สําหรับวิธีนับอายุให้นับตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497
3.มีสัญชาติไทย และบิดามารดามีสัญชาติไทยโดยการเกิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร นายตํารวจสัญญาบัตร หรือนายทหารประทวน นายตํารวจประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยการเกิดแล้ว มารดาจะมิใช่ผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดก็ได้

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ http://www.navedu.navy.mi.th ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม – 28 มกราคม 2567 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
หรือรับสมัครด้วยตนเองได้ที่ สวนกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (หนองตะเคียน) อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม – 14 มกราคม 2567
ทั้งนี้ ขอให้ผู้สมัครศึกษาขั้นตอนการดําเนินการสมัครทาง Internet โดยละเอียดและปฏิบัติตามขั้นตอนที่แนะนําให้ถูกต้อง
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 โทร. 0 2435 1629 0 2475 3632 และ 0 2475 3663 ในวันและเวลาราชการ

แนวข้อสอบ กองทัพเรือ (คลิกเลยที่นี่)

 

งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.