สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ป.ตรี 58 อัตรา รับสมัคร 24 พฤศจิกายน – 19 ธันวาคม

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา 58 อัตรา

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ป.ตรี 58 อัตรา รับสมัคร 24 พฤศจิกายน – 19 ธันวาคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาการบัญชี หรือพาณิชยศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ หรือเศรษฐศาสตร์ และ
– เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ของสํานักงาน ก.พ.

2.นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ หรือสื่อสารมวลชน
– เป็นผู้มีเสียงเหมาะสมสําหรับใช้ในการกระจายเสียงได้ ซึ่งได้รับการทดสอบเสียงและการอ่าน ฟังเสียง แล้วรับรองคุณสมบัติดังกล่าวจากคณะกรรมการที่สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาแต่งตั้งเป็นผู้ดําเนินการ
– เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ของสํานักงาน ก.พ.

3.ตํารวจรัฐสภาปฏิบัติการ จำนวน 7 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
– มีสภาพร่างกายแข็งแรง เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่
– เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ของสํานักงาน ก.พ.

4.นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาบัญชี หรือพาณิชยศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ หรือ เศรษฐศาสตร์ โดยต้องศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
– เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ของสํานักงาน ก.พ.

5.นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ (ภาษารัสเซีย) จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรือรัฐศาสตร์ หรือ รัฐประศาสนศาสตร์ หรือกฎหมายระหว่างประเทศ หรือเศรษฐศาสตร์ หรืออักษรศาสตร์ หรือภาษาศาสตร์ได้เป็นอย่างดี
– มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการติดต่อสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษารัสเซีย
– เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ของสํานักงาน ก.พ.

6.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ
– เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ของสํานักงาน ก.พ.

7.นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาทางสังคมศาสตร์
– เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ของสํานักงาน ก.พ.

8.นิติกรปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาทางนิติศาสตร์
– เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ของสํานักงาน ก.พ.

9.เจ้าหน้าที่ตํารวจรัฐสภาปฏิบัติงาน จำนวน 7 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
– มีสภาพร่างกาย เช่น ส่วนสูง น้ําหนัก ความแข็งแรง ที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่และ
– เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ของสํานักงาน ก.พ.

10.เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 16 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
– มีความสามารถใช้โปรแกรมประมวลผล โปรแกรมฐานข้อมูล หรือโปรแกรมอื่น ๆ ที่ใช้กับ เครื่องคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน และสามารถพิมพ์ดีดภาษาไทย ไม่น้อยกว่านาทีละ 25 คํา และภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่านาทีละ 25 คํา
– เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ของสํานักงาน ก.พ.

11.เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาบัญชี หรือพณิชยการ หรือเลขานุการ หรือบริหารธุรกิจ หรือช่างโยธา หรือช่างก่อสร้าง หรือช่างเครื่องยนต์ หรือช่างเครื่องกล
– เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ของสํานักงาน ก.พ.

12.นายช่างปฏิบัติงาน (ปฏิบัติงานทางช่างไฟฟ้า) จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาช่างไฟฟ้า
– เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ของสํานักงาน ก.พ.

13.นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาวิจิตรศิลป์ หรือการออกแบบ หรือศิลปหัตถกรรม หรือการออกแบบตกแต่ง หรือนิเทศศิลป์ หรือศิลปกรรม หรือออกแบบผลิตภัณฑ์ หรือมัณฑนศิลป์ หรือจิตรกรรม
– เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ของสํานักงาน ก.พ.

14.เจ้าพนักงานจัดทํารายงานการประชุมปฏิบัติงาน จำนวน 16 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาวิจิตรศิลป์ หรือการออกแบบ หรือศิลปหัตถกรรม หรือการออกแบบตกแต่ง หรือนิเทศศิลป์ หรือศิลปกรรม หรือออกแบบผลิตภัณฑ์ หรือมัณฑนศิลป์ หรือจิตรกรรม
– เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ของสํานักงาน ก.พ.

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://senate.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน – 19 ธันวาคม 2566 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.