การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน วุฒิ ป.ตรี/ป.โท 27 อัตรา รับสมัคร 19 มกราคม – 12 กุมภาพันธ์

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 27 อัตรา

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน วุฒิ ป.ตรี/ป.โท 27 อัตรา รับสมัคร 19 มกราคม – 12 กุมภาพันธ์

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.เศรษฐกร 6 (สังกัดกองบริหารการลงทุน) จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือปริญญาโทในการสมัครผู้สมัครจะต้องมีประสบการณ์ในการทำงานทางด้านการวิเคราะห์หรือทางด้านการลงทุนหรือที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี

2.ผู้ตรวจสอบภายใน 5 (สังกัดกองตรวจสอบ 1) จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางด้านบัญชี การเงินการธนาคาร บริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์ กฎหมาย วิศวกรรมศาสตร์หรือปริญญาอื่นที่เกี่ยวข้องกับบัญชีการเงิน

3.ผู้ตรวจสอบภายใน 5 (สังกัดกองตรวจสอบ 2) จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางด้านบัญชี การเงินการธนาคาร บริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์ กฎหมาย วิศวกรรมศาสตร์(สาขาคอมพิวเตอร์)คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ

4.นักประชาสัมพันธ์ 5 (สังกัด กองสื่อสารองค์กร) จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางด้านสื่อสารมวลชน วารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ศิลปศาสตร์ (ภาษาต่างประเทศ) อักษรศาสตร์ หรือที่เกี่ยวข้องทางด้านการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

5.นิติกร 5 (สังกัดกองคดี) จำนวน 2 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางกฎหมาย (นิติศาสตร์)

6.นักบริหารพัสดุ 5 (สังกัดกองพัสดุ) จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางด้านบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ ศิลปศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ อักษรศาสตร์

7.วิศวกร 5 (สังกัด กองอาคารสถานที่) จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางวิศวกรรมศาสตร์สาขาเครื่องกล สาขาไฟฟ้า สาขาแมคคาทรอนิกส์สาขาโทรคมนาคม สาขาโยธา สาขาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหการ
– มีใบประกอบวิชาชีพทางวิศวกรรม ฯ (ใบ กว.)

8.นักบริหารการลงทุน 5 (สังกัดกองการตลาด) จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางด้านบริหารธุรกิจ ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์มนุษยศาสตร์ โดยสาขาที่จบต้องเกี่ยวข้องกับภาษาจีน
– มีผลการสอบวัดระดับความสามารถทางด้านภาษาจีน(HSK) ระดับ 5 ขึ้นไป (มีอายุไม่เกิน 2 ปี)

9.เศรษฐกร 5 (สังกัดกองนโยบายและแผน)
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ บัญชี พาณิชยศาสตร์ การเงินการธนาคาร

10.วิศวกร 5 (สังกัด กองวิศวกรรม) จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางวิศวกรรมศาสตร์สาขาส ารวจ หรือสาขาโยธา
– มีใบประกอบวิชาชีพทางวิศวกรรม ฯ (ใบ กว.)

11.นักบริหารการเงิน 6 (สังกัดกองการเงิน) จำนวน 2 อัตรา
– ได้รับวุฒิหรือปริญญาโททางเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ บัญชี พาณิชยศาสตร์ การเงินการธนาคาร

12.นักบัญชี 5 (สังกัดกองบัญชีการเงิน) จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางด้านบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้องทางบัญชี

13.วิศวกร 5 (สังกัด กองอนุญาตผู้ประกอบการ) จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางวิศวกรรมศาสตร์สาขาอุตสาหการ/สิ่งแวดล้อมและเครื่องกล
– มีใบประกอบวิชาชีพทางวิศวกรรม ฯ (ใบ กว.)

14.วิศวกร 5 (สังกัด กองอนุญาตก่อสร้าง) จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางวิศวกรรมศาสตร์สาขาโยธา
– มีใบประกอบวิชาชีพทางวิศวกรรม ฯ (ใบ กว.)

15.วิศวกร 6 (สังกัด กองอนุญาตก่อสร้าง) จำนวน 2 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือปริญญาโททางวิศวกรรมศาสตร์สาขาโยธา
– มีใบประกอบวิชาชีพทางวิศวกรรม ฯ (ใบ กว.)

16.วิศวกร 5 (สังกัด กองอำนวยการปฏิบัติการ 1) จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีทางวิศวกรรมศาสตร์สาขาโยธา/สิ่งแวดล้อม/ไฟฟ้า/อุตสาหการ
– มีใบประกอบวิชาชีพทางวิศวกรรม ฯ (ใบ กว.)

17.นักบริหารงานนิคมอุตสาหกรรม 5 (สังกัด สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง) จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีทางด้านนิเทศศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์บริหารธุรกิจ ศิลปะศาสตร์มนุษยศาสตร์

18.นักวิทยาศาสตร์ 5 (สังกัดสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง) จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์สาขาสิ่งแวดล้อม เคมีสุขาภิบาล ชีววิทยา เคมีเทคนิค ชีวเคมี วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมสุขาภิบาล

19.นักบัญชี 5 (สังกัดสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมนครหลวง) จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีทางบัญชี หรือที่เกี่ยวข้องทางด้านบัญชี

20.นักบัญชี 5 (สังกัดสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู) จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีทางบัญชี หรือที่เกี่ยวข้องทางด้านบัญชี

21.วิศวกร 5 (สังกัด สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้) จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีทางบัญชี หรือที่เกี่ยวข้องทางด้านบัญชี
– มีใบประกอบวิชาชีพทางวิศวกรรม ฯ (ใบ กว.)

22.วิศวกร 5 (สังกัด สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี) จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีทางวิศวกรรมศาสตร์สาขาสิ่งแวดล้อม/อุตสาหการ/เคมี/เครื่องกล
– มีใบประกอบวิชาชีพทางวิศวกรรม ฯ (ใบ กว.)

23.นักบริหารการเงิน 5 (สังกัด สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง) จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การคลัง

24.วิศวกร 5 (สังกัด สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด) จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีทางวิศวกรรมศาสตร์สาขาสิ่งแวดล้อม/อุตสาหการ/เคมี/เครื่องกล
– มีใบประกอบวิชาชีพทางวิศวกรรม ฯ (ใบ กว.)

25.นักบัญชี 5 (สังกัด สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด) จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีทางบัญชี หรือที่เกี่ยวข้องทางด้านบัญชี

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://ieat.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม – 12 กุมภาพันธ์ 2567 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.