โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ รับสมัครนักเรียนวิศวกรรมรถไฟ ปี 2567 150 อัตรา รับสมัคร 14 กุมภาพันธ์ – 14 มีนาคม

โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ 150 อัตรา

โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ รับสมัครนักเรียนวิศวกรรมรถไฟ ปี 2567 150 อัตรา รับสมัคร 14 กุมภาพันธ์ – 14 มีนาคม

สาขาที่เปิดรับสมัคร

1.ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม

1.1.สาขาวิชาช่างเครื่องกล จำนวน 50 คน
– สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. หลักสูตร 3 ปี) สาขาวิชาช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างซ่อมบำรุง ช่างเครื่องวัดและควบคุม เครื่องกลเกษตร หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

1.2.สาขาวิชาช่างเทคนิคไฟฟ้ารถจักรและล้อเลื่อน จำนวน 40 คน
– สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. หลักสูตร 3 ปี) สาชาวิชาช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างซ่อมบำรุง ช่างเครื่องวัดและควบคุม เครื่องกลเกษตร หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

1.3.สาขาวิชาช่างอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม จำนวน 30 คน
– สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. หลักสูตร 3 ปี) สาขาวิชางานไฟฟ้ากำลัง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ช่างซ่อมบำรุง ช่างเครื่องวัดและควบคุม ช่างโทรคมนาคม เมคคาทรอนิกส์ หรือสาชาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

1.4.สาขาวิชาช่างโยธา จำนวน 30 คน
– สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนิยบัตรวิชาชีพ (ปวช. หลักสูตร 3 ปี) สาขาวิชาช่างก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างสำรวจ สถาปีตยกรรม ช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน หรือสาชาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

2. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

2.1 สาขาวิชาการจัดการเดินรถ จำนวน 30 คน
– สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. หลักสูตร 3 ปี) ประเภทวิชาพาณิชยกรรมทุกสาขาวิชา ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทุกสาขาวิชา หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) ทุกสายการเรียน

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://admission.schoolconnex.app/rts/year/2567 ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ – 14 มีนาคม 2567

ประกาศรับสมัคร

แนวข้อสอบการรถไฟแห่งประเทศไทย (คลิกเลยที่นี่)


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.