กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับสมัครคัดเลือกพนักงานราชการ หลายวุฒิ 28 อัตรา รับสมัคร 16 – 30 มีนาคม

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 28 อัตรา

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับสมัครคัดเลือกพนักงานราชการ หลายวุฒิ 28 อัตรา รับสมัคร 16 – 30 มีนาคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.นักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ หรือ สาขาวิชาสื่อสารมวลชน หรือ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการตลาด หรือ ทางการโฆษณา หรือ ทางการประชาสัมพันธ์ หรือ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ หรือ สาขาวิชาภาษาทางภาษาอังกฤษ

2.นิติกร จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์

3.นักวิชาการทรัพยากรน้ำบาดาล จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาการจัดการ หรือสาขาวิชานิติศาสตร์ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพทางภูมิศาสตร์ หรือทางภูมิศาสตร์กายภาพ หรือสาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

4.นักธรณีวิทยา จำนวน 2 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพทางธรณีวิทยา หรือทางเทคโนโลยีธรณี หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ทางเทคโนโลยีธรณี หรือทางวิศวกรรมทรัพยากรธรณี หรือทางวิศวกรรมธรณี หรือทางวิศวกรรมปิโตรเลียมและเทคโนโลยีธรณี

5.วิศวกร จำนวน 3 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ทางวิศวกรรมโยธา

6.นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพทางเคมี หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพทางชีววิทยา หรือทางจุลชีววิทยา หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ทางวิศวกรรมเคมี หรือทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือ
สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

7.นายช่างเทคนิค จำนวน 4 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาสาขาวิชาโยธา หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง หรือสาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาเครื่องกล หรือสาขาวิชาเทคนิคการผลิต หรือสาขาวิชาเทคนิคโลหะ หรือสาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล หรือสาขาวิชาช่างกลการเกษตร หรือสาขาวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม

8.ช่างเจาะบ่อบาดาล จำนวน 2 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
– ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ซึ่งมีความรู้ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติเกี่ยวกับการขุด เจาะ เปาล้าง บำรุงรักษาบ่อน้ำบาดาล ไม่น้อยกว่า 5 ปี

9.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 5 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

10.เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในทุกสาขาวิชา

11.เจ้าพนักงานทรัพยากรน้ำบาดาล จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในทุกสาขาวิชา

12.เจ้าหน้าที่เทคนิค จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

13.พนักงานห้องทดลอง จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น

14.พนักงานพัฒนาน้ำบาดาล จำนวน 4 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน และทักษะในงานที่จะปฏิบัติเกี่ยวกับการขุด เจาะ เป้าล้าง บำรุงรักษาบ่อน้ำบาดาล ไม่น้อยกว่า 1 ปี

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://dgr.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 16 – 30 มีนาคม 2567 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร

แนวข้อสอบ เพิ่มเติม (คลิกเลยที่นี่)


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.