ไปรษณีย์ไทย รับสมัครเข้าศึกษาโรงเรียนการไปรษณีย์ วุฒิ ม.6/ปวช. 100 อัตรา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 7 มิถุนายน

ไปรษณีย์ไทย 100 อัตรา

ไปรษณีย์ไทย รับสมัครเข้าศึกษาโรงเรียนการไปรษณีย์ วุฒิ ม.6/ปวช. 100 อัตรา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 7 มิถุนายน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรโรงเรียนการไปรษณีย์ รุ่นที่ 78 ประจำปีการศึกษา 2567 ระยะเวลาการศึกษา 1 ปี จำนวน 100 อัตรา
– ได้รับวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ (สายสามัญ/กศน.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พาณิชยกรรม

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

1.สัญชาติไทย
2.มีอายุไม่ต่ำกว่า 17 ปี และไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปีดรับสมัคร
3.เพศชายต้องพ้นจากการรับราชการทหารกองประจำการแล้ว โดยมีหลักฐานของทางราชการรับรองว่าพันจากการรับราชการทหารกองประจำการ หรือพันจากการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำกรแล้ว และไม่ต้องเป็นทหาร หรือหลักฐานอื่นที่แสดงว่าไม่ต้องเป็นทหารมาแสตง
4.สามารถเข้าศึกษาในโรงเรียนการไปรษณีย์ ริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ได้เต็มเวลา
5.มีใจรักในการให้บริการ
6.เป็นผู้เสื่อมใส่ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญไทย
7.เป็นผู้มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นผู้ร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
8.ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันตี
9.ไม่เป็นผู้มีหนี้สินสันพ้นตัว
10.ไม่เป็นบุตคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลลัมละลายทุจริต
11.ไม่เคยถูกลงโทษห้ออก ไล่ออกจากสถานศึกษาใด ๆ
12.ไม่เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก ไล่ออก จากหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือบริษัท มหาชน จำกัด เพราะกระทำผิดวินัย หรือทุจริตห่อหน้าที่
13.ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างพักราชการ พักงาน หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ ออกจากงานไว้ก่อน
14 ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิด ที่ใด้จากการกระทำโดยประมาท หรือความผิดลทุโทษ
15 ผู้สมัครที่นำเอกสารปลอมมายื่นเพื่อประกอบการสมัครสอบศัตเลือก หากตรวจสอบพบ ภายหลังจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ โตยบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัต จะให้ออกทันที และจะดำเนินคตีอาญาตามกฎหมายต่อไป

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://www.thailandpost.co.th/th/index/ ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม – 7 มิถุนายน 2567 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร

แนวข้อสอบ ไปรษณีย์ไทย (คลิกเลยที่นี่)


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.