กรมอนามัย รับสมัครคัดเลือกพนักงานราชการ หลายวุฒิ 8 อัตรา รับสมัคร 24 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน

กรมอนามัย 8 อัตรา

กรมอนามัย รับสมัครคัดเลือกพนักงานราชการ หลายวุฒิ 8 อัตรา รับสมัคร 24 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.วิศวกร จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และทางวิศวกรรมเครื่องกล และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามที่กฎหมายกำหนด

2.นักวิชาการตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชีและ การเงิน ทางการบัญชี ทางการเงินและการธนาคาร ทางการเงิน และสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

3.นักเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

4.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 3 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

5.เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรทางทันตกรรม ซึ่งศึกษาต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่น้อยกว่า 2 ปี
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทางทันตสาธารณสุข
– ได้รับอนุปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบเท่าได้ในระดับเดียวกันสาขาใดสาขาหนึ่งทางทันตกรรม

6.เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ การบัญชี การตลาด การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การเงินการธนาคาร การจัดการทั่วไป การจัดการสำนักงาน

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://anamai.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรับสมัคร

แนวข้อสอบ เพิ่มเติม (คลิกเลยที่นี่)


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.