แจกแนวข้อสอบตำรวจ

Welcome to your แจกแนวข้อสอบตำรวจ สำหรับคนที่เตรียมสอบตำรวจ

ข้อใดมีคำสะกดผิด

”ทำไมเขาถึงไม่มาโรงเรียน” ประโยคนี้ควรใสเครื่องหมายวรรคตอนใด

สมปองมี_____ที่ไม่ดีต่อการนำแรงงานต่างชาติมาใช้

งานที่น่าสนใจ