กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี 37 อัตรา รับสมัคร 28 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 37 อัตรา

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี 37 อัตรา รับสมัคร 28 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

1.นักพัฒนาสังคม จำนวน 5 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา

2.นักสังคมสงเคราะห์ จำนวน 4 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
– ได้รับวุฒิปริญญาสาขาวิชาอื่น และได้รับวุฒิบัตรผ่านการฝึกอบรมตามมาตรฐาน ที่สภาวิชาชีพสังคมสังเคราะห์กําหนด ซึ่งมีใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพ สังคมสังเคราะห์รับอนุญาต

3.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา

4.นิติกร จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์

5.นักวิเทศสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา
– เป็นผู้มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ ทั้งการฟัง การอ่าน การพูด และการเขียน ในระดับที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

6.นักวิชาการตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางบริหารธุรกิจ การบัญชี ทางการบัญชี ทางการเงินทางการเงินและการธนาคาร และทาง พาณิชยศาสตร์ หรือคุณวุฒิ/สาขาวิชาอื่นไม่ต่ํากว่านี้ที่เรียนบัญชีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

กลุ่มงานเทคนิค

7. เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) คือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาชาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

8. ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ ชั้น 2 จำนวน 2 อัตรา
– ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในทุกสาชาวิชา

9.ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ ชั้น 3 จำนวน 2 อัตรา
– ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในทุกสาขาวิชา

กลุ่มงานบริการ

10. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 8 อัตรา
– ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ หรือ การเงินและการธนาคาร

11.เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 4 อัตรา
– ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในทุกสาขาวิชา

12.เจ้าพนักงานพัฒนาศักยภาพ จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือประกาศนียบัตรตอนปลาย

13.ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือประกาศนียบัตรตอนปลาย

14.พี่เลี้ยง จำนวน 3 อัตรา
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือประกาศนียบัตรตอนปลาย

15.ผู้ดูแลผู้รับการสงเคราะห์ จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือประกาศนียบัตรตอนปลาย

16.ผู้สอนวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือประกาศนียบัตรตอนปลาย

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://dep.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2565 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.