สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครสอบพนักงานราชการ ทั่วประเทศ 185 ตำแหน่ง รับสมัครด้วยตนเอง

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 185 ตำแหน่ง

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครสอบพนักงานราชการ ทั่วประเทศ 185 ตำแหน่ง รับสมัครด้วยตนเอง

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม จำนวน 1 อัตรา
พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยการอาชีพมหาราช จำนวน 1 อัตรา
พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยเทคนิคเซกา จำนวน 2 อัตรา
พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี จำนวน 1 อัตรา
พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย จำนวน 2 อัตรา
พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป) วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี จำนวน 1 อัตรา
พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จำนวน 1 อัตรา
พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ จำนวน 1 อัตรา
พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป) วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย จำนวน 1 อัตรา
พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย จำนวน 1 อัตรา
พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป) วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม จำนวน 1 อัตรา
พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยการอาชีพพิชัย จำนวน 1 อัตรา
พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร จำนวน 1 อัตรา
พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน จำนวน 1 อัตรา
พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก จำนวน 1 อัตรา
พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น จำนวน 1 อัตรา
พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ จำนวน 1 อัตรา
พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ จำนวน 1 อัตรา
พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม จำนวน 1 อัตรา
พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร จำนวน 1 อัตรา
พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร จำนวน 1 อัตรา
พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง จำนวน 1 อัตรา
พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี จำนวน 1 อัตรา
พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา จำนวน 2 อัตรา
พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป) วิทยาลัยการอาชีพตรัง จำนวน 1 อัตรา
พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยการอาชีพตรัง จำนวน 1 อัตรา
พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก จำนวน 1 อัตรา
พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป) วิทยาลัยการอาชีพหนองคาย จำนวน 1 อัตรา
พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว จำนวน 2 อัตรา
พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น จำนวน 1 อัตรา
พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยการอาชีพรามัน จำนวน 4 อัตรา
พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป) วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง จำนวน 1 อัตรา
พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยเสริมทักษะพระภิกษุ สามเณร จำนวน 1 อัตรา
พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป) วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก จำนวน 1 อัตรา
พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป) วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง จำนวน 1 อัตรา
พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด จำนวน 2 อัตรา
พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา จำนวน 1 อัตรา
พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารทั่วไป) วิทยาลัยเทคนิคระยอง จำนวน 1 อัตรา
พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยการอาชีพหนองแค จำนวน 1 อัตรา
พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี จำนวน 1 อัตรา
พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย จำนวน 1 อัตรา
พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร จำนวน 1 อัตรา
พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป) วิทยาลัยเทคนิคระยอง จำนวน 1 อัตรา
พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยเทคนิคระยอง จำนวน 1 อัตรา
พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านพัสดุ), พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านสารสนเทศ) สถาบันอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 1 อัตรา
พนักงานบริการ (ด้านบริหารงานทั่วไป) วิทยาลัยเทคนิคบางนรา จำนวน 1 อัตรา
พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป) วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช จำนวน 1 อัตรา
พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป) วิทยาลัยเทคนิคนครโคราช จำนวน 1 อัตรา
พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง จำนวน 1 อัตรา
พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม จำนวน 1 อัตรา
พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด จำนวน 1 อัตรา
พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม จำนวน 1 อัตรา
พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ จำนวน 1 อัตรา
พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป) วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ จำนวน 1 อัตรา
พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป) วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 1 อัตรา
พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ , พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป) วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 2 อัตรา
พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี จำนวน 1 อัตรา
พนักงานบริหารทั่่วไป (ด้านบริหารงานทั่่วไป) วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม จำนวน 1 อัตรา
พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม จำนวน 2 อัตรา
พนักงานบริหารทั่่วไป (ด้านบริหารงานทั่่วไป) วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา จำนวน 2 อัตรา
พนักงานบริหารทั่่วไป (ครู) วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา จำนวน 1 อัตรา
พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยการอาชีพแม่น้ำแคว จำนวน 1 อัตรา
พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยการอาชีพสังขะ จำนวน 2 อัตรา
พนักงานบริหารทั่่วไป (ด้านบริหารงานทั่่วไป) วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง จำนวน 1 อัตรา
พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป) วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี จำนวน 1 อัตรา
พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา จำนวน 1 อัตรา
พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยการอาชีพกระนวน จำนวน 1 อัตรา
พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ จำนวน 1 อัตรา
พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล จำนวน 1 อัตรา
พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี จำนวน 1 อัตรา
พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา จำนวน 1 อัตรา
พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย จำนวน 1 อัตรา
พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี จำนวน 1 อัตรา
พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร จำนวน 1 อัตรา
พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด จำนวน 1 อัตรา
พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป) วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง จำนวน 1 อัตรา
พนักงานบริหารทั่่วไป (ด้านบริหารงานทั่่วไป) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช จำนวน 1 อัตรา
พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี จำนวน 2 อัตรา
พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป) วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช จำนวน 1 อัตรา
พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยเทคนิคพนมสารคาม จำนวน 2 อัตรา
พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป) วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม จำนวน 1 อัตรา
พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ จำนวน 1 อัตรา
พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก , พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป) วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก จำนวน 2 อัตรา
พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป) วิทยาลัยเทคนิคชุมพร จำนวน 1 อัตรา
พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์ จำนวน 1 อัตรา
พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป) วิทยาลัยการอาชีพทองผาภูมิ จำนวน 1 อัตรา
พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง จำนวน 2 อัตรา
พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 2 จำนวน 1 อัตรา
พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป) วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม จำนวน 1 อัตรา
พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม จำนวน 1 อัตรา
พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป) วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม จำนวน 1 อัตรา
พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา จำนวน 1 อัตรา
พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยเทคนิคลำปาง จำนวน 2 อัตรา
พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านพัสดุ) วิทยาลัยเทคนิคน่าน จำนวน 1 อัตรา
พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย จำนวน 1 อัตรา
พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป) วิทยาลัยการอาชีพนครนายก จำนวน 1 อัตรา
พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยการอาชีพนครยะลา จำนวน 1 อัตรา
พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป) วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร จำนวน 1 อัตรา
พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา จำนวน 1 อัตรา
พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยเทคนิคนางรอง จำนวน 2 อัตรา
พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง จำนวน 1 อัตรา
พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง จำนวน 1 อัตรา
พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร จำนวน 1 อัตรา
พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ จำนวน 1 อัตรา
พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยการอาชีพเกาะสมุย จำนวน 1 อัตรา
พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์ จำนวน 1 อัตรา
พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป) วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี จำนวน 1 อัตรา
พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป) วิทยาลัยวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี จำนวน 1 อัตรา
พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ จำนวน 1 อัตรา
พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยการอาชีพสตึก จำนวน 2 อัตรา
พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว จำนวน 1 อัตรา
พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ จำนวน 1 อัตรา
พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จำนวน 1 อัตรา
พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร จำนวน 1 อัตรา
พนักงานบริหารทั่่วไป (ครู) วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ จำนวน 2 อัตรา
พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง จำนวน 1 อัตรา
พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ จำนวน 2 อัตรา
พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป) วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม จำนวน 1 อัตรา
พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป) วิทยาลัยเทคนิคสงขลา จำนวน 1 อัตรา
พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป) วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี จำนวน 3 อัตรา
พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี จำนวน 2 อัตรา
พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง จำนวน 1 อัตรา
พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป) วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี จำนวน 3 อัตรา
พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก จำนวน 2 อัตรา
พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ จำนวน 1 อัตรา
พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี จำนวน 1 อัตรา
พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยเทคนิคตรัง จำนวน 1 อัตรา
พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป) วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง จำนวน 1 อัตรา
พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ จำนวน 2 อัตรา
พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง จำนวน 2 อัตรา
พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยการอาชีพปราจีนบุรี จำนวน 1 อัตรา
พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยเทคนิค กฟผ.แม่เมาะ จำนวน 1 อัตรา
พนักงานบริหารทั่่วไป (ด้านบริหารงานทั่่วไป) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี จำนวน 1 อัตรา
พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป) วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ จำนวน 1 อัตรา
พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยการอาชีพโฆสมังคลาราม จำนวน 1 อัตรา
พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย จำนวน 1 อัตรา
พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป) วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา จำนวน 2 อัตรา
พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป) วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ จำนวน 1 อัตรา
พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ จำนวน 1 อัตรา
พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด จำนวน 1 อัตรา
พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง จำนวน 1 อัตรา
พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยอง จำนวน 2 อัตรา
พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย จำนวน 1 อัตรา
พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี จำนวน 1 อัตรา
พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี จำนวน 1 อัตรา
พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี จำนวน 1 อัตรา
พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยเทคนิคราษีไศล จำนวน 2 อัตรา
พนักงานบริหารทั่่วไป (ครู) วิทยาลัยเทคนิคแพร่ จำนวน 1 อัตรา
พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2 จำนวน 1 อัตรา
พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด จำนวน 1 อัตรา
พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี จำนวน 1 อัตรา
พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม จำนวน 2 อัตรา
พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี จำนวน 1 อัตรา
พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป) วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ จำนวน 2 อัตรา
พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยเทคนิคเลย จำนวน 1 อัตรา
พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน จำนวน 1 อัตรา
พนักงานบริหารทั่่วไป (ครู) วิทยาลัยการอาชีพประโคนชัย จำนวน 2 อัตรา
พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยการอาชีพชนแดน จำนวน 1 อัตรา
พนักงานบริหารทั่่วป (ครู) วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี จำนวน 1 อัตรา
พนักงานบริหารทั่่วไป (ครู) วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จำนวน 1 อัตรา
พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล จำนวน 2 อัตรา
พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยเทคนิคสารภี จำนวน 1 อัตรา
พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม จำนวน 1 อัตรา
พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก ปัตตานี จำนวน 1 อัตรา
พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี จำนวน 1 อัตรา
พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ จำนวน 1 อัตรา
พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย จำนวน 1 อัตรา
พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ จำนวน 2 อัตรา
พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม จำนวน 2 อัตรา
พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยเทคนิคสุราษฏร์ธานี จำนวน 1 อัตรา
พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยเทคนิคยะลา , พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป) วิทยาลัยเทคนิคยะลา จำนวน 3 อัตรา
พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยเทคนิคลพบุรีจำนวน 1 อัตรา
พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย จำนวน 1 อัตรา
พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ จำนวน 2 อัตรา
พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป) วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ จำนวน 2 อัตรา
พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ จำนวน 1 อัตรา
พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง จำนวน 1 อัตรา
พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน จำนวน 1 อัตรา
พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล 2 จำนวน 1 อัตรา
พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย จำนวน 1 อัตรา
พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 2 จำนวน 1 อัตรา
พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี จำนวน 1 อัตรา
พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป) วิทยาลัยเทคนิคสตูล จำนวน 1 อัตรา
พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยเทคนิคสตูล จำนวน 1 อัตรา
พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร จำนวน 1 อัตรา

การรับสมัคร

สามารถดูรายรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) https://job.ocsc.go.th/

ประกาศรับสมัคร

แนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย เพิ่มเติม (คลิกเลยที่นี่)

แนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย เพิ่มเติม 2 (คลิกเลยที่นี่)


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.