องค์การเภสัชกรรม รับสมัครพนักงานและลูกจ้าง หลายวุฒิ 46 อัตรา รับสมัคร 26 เมษายน – 10 พฤษภาคม

องค์การเภสัชกรรม 46 อัตรา

องค์การเภสัชกรรม รับสมัครพนักงานและลูกจ้าง หลายวุฒิ 46 อัตรา รับสมัคร 26 เมษายน – 10 พฤษภาคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. พนักงาน จำนวน 1 อัตรา
วุฒิการศึกษา
– ปวส.

2. ลูกจ้างประจำ จำนวน 45 อัตรา
วุฒิการศึกษา
– ปริญญาตรี จำนวน 1 คน
– ปวส. จำนวน 1 คน
– ปวช. จำนวน 2 คน
– ม.6 สายวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 คน
– ม.6 จำนวน 21 คน
– ม.3/ม.6 จำนวน 17 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร

คุณสมบัติทั่วไป

– มีสัญชาติไทย
– มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
– เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ
– ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ ติดยาเสพติด เป็นโรคเรื้อน วัณรคระยะอันตราย หรือโรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการ เป็นที่รังเกียจแก่สังคม
– ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกพักราชการ หรือถูกพักงานจากรัฐวิสาหกิจ องค์การสาธารณะเทศบาล สุขาภิบาล องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
– ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษทางวินัย ให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การสาธารณะ เทศบาล สุขาภิบาล องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
– ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดที่เป็นลหุโทษหรือความผิดที่กำหนดโทษชั้นลทุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท
– ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
– ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว

การรับสมัคร

รับสมัครพร้อมเอกสารทาง e-mail : recruit@gpo.or.th ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน – 10 พฤษภาคม 2567 รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.gpo.or.th

ประกาศรับสมัคร

แนวข้อสอบ ราชการ (คลิกเลยที่นี่)


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.